Критерії та показники ефективності менеджменту.

Критерії ефективності менеджменту -це результативність управлінської діяльності менеджерів в організації, яка визначає якісні її сторони. До основних критеріїв відносять:

ü оперативність - своєчасність підготовки і прийняття рішень, а також налагодженість механізмів зворотного зв'язку;

ü надійність системи управління - достовірність, цінність і своєчасність інформації, відповідність прийомів і методів роботи сучасному рівню науково-технічного прогресу; рівень підготовки, стаж практичної діяльності та стабільність кадрів;

ü якість виконання функцій, забезпеченість засобами оргтехніки;

ü оптимальність системи управління - вибір оптимальних методів прийняття господарських рішень, обґрунтованість ступенів управління в організації, а також співвідношення централізації і децентралізації управління стосовно до конкретних умов, норм управляємості та ін.

Кожному варіанту системи управління відповідає певне значення критерію ефективності, і задача управління складається в тому, щоб знайти такий варіант управління, при якому відповідний критерій мав би саме вигідне значення.

В якості критерію ефективності виробництва і управління використовують узагальнені показники, які характеризують кінцеві результати (об'єм виробництва, прибуток, рентабельність та ін.), і часткові показники використання окремих видів ресурсів (праці, основних фондів, інвестицій).

Прибуток і рентабельність найбільш повно характеризують кінцеві результати діяльності, відповідно і ефективність управління. При цьому необхідно виключити вплив на прибуток чинників, які не зв'язані з діяльністю даної господарської ланки. Узагальнені показники відображують результат господарської діяльності і управління в цілому, але не в повній мірі характеризують ефективність і якість управління трудовими ресурсами. Для цього використовують часткові показники. Так, для оцінки підвищення ефективності використання трудових ресурсів приймають показник темпу росту продуктивності праці, матеріальних - матеріаломісткість продукції, основних фондів - фондовіддачу. При оцінці ефективності управління необхідно комплексне застосування всієї системи узагальнених і часткових показників.Ефективність управлінської діяльності стосовно до суб'єкту управління може характеризуватися кількісними (економічний ефект) і якісними (соціальний ефект) показниками.

Кількісніпоказники діяльності системи менеджменту включають:

Ø трудові показники - економію живої праці в сфері управління (скорочення працівників, трудомісткості процесу управління);

Ø фінансові - скорочення витрат на управління;

Ø показники економії часу - скорочення довготривалості циклів управління в результаті впровадження інформаційних технологій, різних організаційних процедур.

Якісні показники мають важливе значення і включають:

Ø підвищення інноваційного рівня управління;

Ø ріст кваліфікації менеджерів, спеціалістів і керівників середньої ланки;

Ø рівень інтеграції процесів управління;

Ø підвищення рівня обґрунтованості прийнятих рішень;

Ø формування організаційної культури;

Ø управляємість системи в організації;

Ø задоволеність працею;

Ø посилення соціальної відповідальності організації;

Ø екологічні наслідки.

Соціальну ефективність управління оцінюють за допомогою показників, які характеризують: умови праці в організації;

соціально-побутові умови працівників організації; кваліфікацію працюючих; організацію і мотивацію праці.

Раціоналізація управління сприяє досягненню високого рівня вказаних показників, в результаті наступають позитивні зрушення в системі управління і досягається економічний ефект.

Загальні результативні показники ефективності управління наступні:

ü вартість валової продукції на одного середньорічного працівника, тис. грн.;

ü виручка від продажу в розрахунку на одного середньорічного працівника, тис. грн.;

ü чистий прибуток на одного середньорічного працівника, тис.

ü грн.;

ü рівень рентабельності виробництва, %.

Показники економічності апарату управління:

ü питома вага витрат на управління до загальної суми виробничих витрат, %;

ü питома вага заробітної плати працівників сфери управління у річному фонді оплати праці всіх працюючих в організації, %;

ü питома вага окремих статей витрат в загальній сумі витрат на утримання апарату управління, %;

ü витрати на оплату праці, тис. грн.;

ü витрати на відрядження, тис. грн.;

ü господарські витрати, тис. грн.;

ü транспортні витрати на службові автомобілі, тис. грн. та інші. Показники продуктивності управлінської праці: вартість валової продукції на одного працівника управління, тис. грн.;

ü виручка від реалізації продукції в розрахунку на одного працівника управління, тис. грн.;

ü чистий прибуток на одного працівника управління, грн.;

ü вартість валової продукції на один людино-день, витрачений на управління, грн.;

ü виручка від реалізації продукції в розрахунку на один людино-день, витрачений на управління, грн.;

ü чистий прибуток на один людино-день, витрачений на управління, грн.;

ü чистий прибуток на одну гривню оплати праці працівників апарату управління, грн.; інші показники.

Критерієм ефективності управління є якість.

Якість управління -це сукупність відповідності поведінки системи управління конкретній ситуації, яка дозволяє організації впевнено триматися при швидких змінах у внутрішньому і зовнішньому середовищах.

Якість управління залежить від статичних і динамічних характеристик системи управління, тобто від її побудови і функціонування. Тому всі характеристики структур, процесу і методів управління, кадрової роботи та інші в цілому визначають якість управління.

Аналіз ефективності управління підприємством є надто складною проблемою. Об'єктивна оцінка ефективності управління дає можливість порівняти різні варіанти організації управління, дати їм оцінку, окреслити шляхи удосконалення, підвищити відповідальність керівників і спеціалістів за результати їх праці.


5150554255022099.html
5150600368473929.html
    PR.RU™