C) , мұнда - турбуленттік және ламинарлық алау беттерінің ауданы

Жану процесінде көмір қышқыл газының бөлінуі қандай химиялық реакция негізінде орындалады?

D) C + O2 = CO2

Гомогендік тура реакцияның жылдамдығы қандай формуламен анықталады?

В)

Гомогендік кері реакцияның жылдамдығы қалай анықталады?

С)

Жалынның таралуының нормальдық жылдамдығы қалай бағытталған?

C)осы жылдамдық жалын шебіне оның элементі тұрған жерден түсірілген нормаль бойымен бағытталған

Жанудың негізгі заңы (аудандар) нені түсіндіреді?

А)конус тәрізді алаудағы жанып біткен қоспа мөлшері - ; алғашқы берілген қоспа(отын + ауа) мөлшері -

В) , S– түтіктің көлденең қимасының ауданы; F- жалын шебінің ауданы

С) жалын шебінде бірлік уақытта жанып біткен қоспа мөлшері, алғашқы берілген қоспа мөлшеріне тең

D) жалынның таралуының нормальдық жылдамдығы мен оның көрнекті жылдамдығының байланысын көрсетеді

E) көрсетілген барлық жауаптар дұрыс

Жанғыш қоспаның стехиометриялық құрамы деген не?

А)қоспадағы ауа мен газ тәріздес отынның, жанудың нормальдық жылдамдығы ең алкен мәніне жететіндей өзара қатынас мөлшерлері

Заттар концентрациясының уақытқа тәуелділігі графигінен реакция ретін анықта

D)1-- n = 3, 2—n = 2, 3—n = 1

Қазан қондырғысының жылулық теңестігінің оң жақ бөлігі қандай формуламен анықталады?

А)

Бір рет химиялық әсерлесу сәтіне бірдей немесе екі түрлі молекулалар немесе зарядталған бөлшектер қатысса, ондай реакцияның реті

В) екінші болады

Химиялық реакция тепе-теңдік тұрақтысын заттардың парциал қысымдары арқылы қалай көрсетуге болады?

А)

Жалынның таралуының нормальдық жылдамдығы қоспаның алғашқы температурасына қалай тәуелді?

С) , жанғыш қоспаны алдан-ала қыздырса, ол жанған кезде жалын тез қозғалады

$$$049

С)массалық жылдамдық бірлік уақыт ішінде жалын шебінің бірлік элементінде жанып бітетін қоспа массасына тең

Жалынның нормалдық таралу жылдамдығы мен турбуленттік таралу жылдамдығы арасындағы байланысты келесі түрде жазуға болады:

А)

Турбулентті жану шебі қандай формуламен анықталады?

D)

Cуретте біртекті газ қоспаның турбуленттік алауы көрсетілген. Турбуленттік тұтану аймағы қалай белгіленген және қандай формуламен анықталады?


А) - деп белгіленеді, - мұнда - қоспаның көрнекті жылдамдығы, - оттық радиусы, - қоспаның турбуленттік қозғалыс жылдамдығы

Суреттегі газ қоспасының турбуленттік алау ұзындығы қандай бөліктерден тұрады


С) , мұнда - тұтас алаудың ұзындығы, - тұтану аймағының ұзындығы, - турбуленттік жану шебінің қалыңдығы, - жанудың жалғасу аймағының ұзындығы

Қазан қондырғысының жылулық баланс теңдеуінің оң жақ бөлігіне кіретін шамалар қалай деп аталады?

А) - жылу шығындары

Қазан қондырғысының жылулық баланс теңдеуінің сол жақ бөлігі қандай формуламен анықталады?

А)

Микро алауда жануды қалай ұйымдастырады?

А) дөңгелек оттық түбіріне металл торша кигізеді

В) тордан өткен газ қоспасы бірнеше ағыншаға ыдырайды

С) ағыншалар жанғанда бір емес бірнеше жану көздері мен конустар пайда болады


4953558683169229.html
4953607462213774.html
    PR.RU™