Вплив зміни в структурі і асортименті продукції

DР2 = Р1,0 – Р0 К1,2

Р0 - фактична реалізація в цінах базисного року,

DР2= 8430 – 8540 х 0,9299 = 490 тис. грн.

DР2= 8430 – 8540 х 0,92 = 570 тис. грн.

3. Вплив зміни собівартості реалізованої продукції:

DР3 = S1 – S1,0

S1 - фактична собівартість,

S1,0 - фактична собівартість перерахована на базисний рік.

DР3 = 45020 – 45320 = - 300 тис.грн.

4. Вплив зміни оптимальних цін на продукцію:

DР4 = ОP1 · OP1,0 = 54190 – 503750 = 440 тис. грн.

Узагальнення результатів факторного аналізу прибутку.

Фактор å D прибутку
1 варіант 2 варіант
- 600 - 680
+ 490 + 570
+ 300 + 300
+ 440 + 440

+ 630 + 630

Фактична D [L1] прибутку у порівнянні з минулим роком = 630 тис.грн.

Якщо на підприємстві показники обсягу реалізації продукції звітного року не перераховувались по собівартості і оптимальних цінах базисного року, то факторний аналіз прибутку від операційної діяльності здійснюється:

1. DР1 = Р0 · (К1,2- 1)

К1=54190 : 57800 = 0,93754

К2= 45020 : 49260 = 0,91393

DР1= 8540 х (0,91393 – 1) = - 735,1 тис.грн.

2. DР2 = Р0 · (К1 – К2)

2 DР3= Оp1 х (S1 / Op1 – S0 / Op0) = 54190 х (45020 / 54190 – 49260 / 57800) = - 1163,5тис. грн

перевірка:

- 735,1 + 201,6 + 1163,5 = +630 тис, грн.

Аналіз факторів формування понад планового прибутку від операційної діяльності в розмірі 1920 тис. грн. (9170 – 7250) показує, що:

1) За розрахунок приросту обсягу реалізованої продукції в оцінці по повній собівартості у порівнянні з планом 45020/41830 х 100 – 100 = 7,6 %. Прибуток збільшився на 7250 х 7,6 % : 100 = 551 тис. грн.

2) Під впливом зміни структури і асортименту реалізованої продукції прибуток збільшився на 7250 х (54190 : 49080 – 45020 : 41830) = + 203 тис. грн.

3) В результаті зниження рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції прибуток збільшився на 1166000 грн.

54190 х (45020 : 54190 – 41830 : 49080) = - 1166 тис. грн.Перевірка: 551 + 203 + 1166 = 1920 тис. грн.

3. Показники рентабельності характеризують відносну дохідність чи прибутковість, яка визначається у % до витрат коштів чи майна.

Діяльність підприємства підрозділяють на 3 види:

- інвестиційна;

- операційна;

- фінансова.

Дохідність продукції характеризується рентабельністю реалізованої чи випущеної продукції чи окремих виробів.

Рівень рентабельності реалізованої продукції визначається відношенням прибутку від операційної діяльності до чистої виручки від реалізованої в оптимальних цінах.

К0 = Р / О х 100 = О – S / О х 100

Р – прибуток, S- собівартість, О – виручка

Рентабельність товарного випуску окремих видів продукції визначається відношенням прибутку даного виду виробу до собівартості товарного випуску цього виробу:

Кp= P / S х 100 = Z – S / Х х 100

Z – вартість виробу.

З даних таблиці видно, що рентабельність реалізації продукції склала за минулий рік 14,78 % по плану за звітній рік 14,77 % і фактично за звітний рік 16,93 %. Таким чином у порівнянні з минулим роком рівень реалізації продукції збільшився на 2,14 пункти (16,92 – 14,78), а у порівнянні з планом на 2,15 пункти.

Для оцінки впливу факторів використання методу ланцюгових підставок. В даному прикладі, під впливом зміни структури реалізації продукції рівень рентабельності у порівнянні з минулим роком збільшився на 0,9 пункти (15,68 – 14,78). В результаті зміни собівартості продукції рівень рентабельності збільшився на 1,24 пункти (16,95 – 15,68). Для оцінки дохідності реалізованої продукції розраховується показник прибутку звітного року на 1 грн. обсягу реалізованої продукції. За попередній період 9350 : 57800 = 0,16 грн.

Фактично за звітній період 10170 : 54190 = 0,19 грн., тобто кожна грн. реалізованої продукції приносила підприємству 16 коп. прибутку і 19 коп. у звітному.

Аналіз рентабельності товарного випуску окремих видів продукції проводиться на підставі даних планових і звітних калькуляцій за допомогою таблиці.

Таблиця

Рентабельність окремих видів продукції за звітній період

Види про- дукції Товарний випуск, тис. грн. Рентабельність в % до собі- вартості
В оптимальних цінах підприємствабез ПДВ Собівартість продукції Прибуток
По плану Фак-тично По плану Фак-тично По плану Фак- тично
А 12,9 14,7
Б 7,0 7,8
В 32,1 35,2
Г 8,3 9,9

Рентабельність товарного випуску окремих видів продукції різко коливається в результаті матеріаломісткості їх виготовлення. По усім виробам рентабельність товарного випуску за звітний період зросла у порівнянні з планом: по виробу А на 1,8 пункти; Б – на 0,8 пункти; В - 31, Г – 1,6.

Для оцінки динаміки рівнів рентабельності товарного випуску окремих видів продукції фактично показники звітного року порівнюють з показниками попереднього року.

Дані аналізу рентабельності окремих видів продукції можна одержати із звітних калькуляції.

Дані для розрахунку рентабельності виробу Д.

Показники За попередній рік За звітній рік Відхилення
1. Продажна ціна + 1000
2. Повна собівартість + 40
3. Прибуток + 960
4. Рентабельність (%) 8,88 12,23 + 3,35

Рентабельність виробу Д зросла на 3,35 пункти. На це відхилення мали вплив фактори: зміна ціни і собівартість виробу. Для виявлення кількісного впливу кожного фактору на кінцевий результат необхідно розрахувати умовний показник рентабельності при звітній ціні і базисній собівартості.

26000 – 22780 / 26000 х 100 = 12,38 %

Таким чином зміна продажної ціни призвела до збільшення рентабельності на 3,5 пункти (12,38 – 8,88), а збільшення собівартості знизило рентабельність на 0,15 пунктів (12,23 – 12,38).

Аналіз рентабельності виробничих активів робиться для оцінки діяльності підприємства, а також використовується при вивченні попиту на пропозицію. Рентабельність виробничих активів = відношенню прибутку звітного періоду до середньої вартості основних виробничих активів і матеріальних оборотних коштів. На зміну рентабельності виробничих активів впливають зміни рівнів фондовіддачі і обертаємості матеріальних оборотних коштів.

Таблиця

Аналіз рентабельності виробничих активів

Показники Позначення Попередній рік Звітній рік Відхилення
1. Прибуток звітного року Р0 + 820
2. Обсяг реалізованої продукції О - 3160
3. Середня вартість основних виробничих активів F +4750
4. Середня вартість матеріальних оборотних коштів E +250
5. Дохідність реалізованої продукції (%) (1:2х100) К0 16,18 18,77 +2,59
6. Коефіцієнт фондовіддачі (2:3) F 1,911 1,548 -0,363
7. Коефіцієнт обертання матеріальних оборотних коштів (раз) (2:4) Коб 3,451 3,187 -0,264
8. Коефіцієнт загальної рентабельності виробничих активів (%) (1:3+4)х100) Кз 19,89 19,56 -0,33

Коефіцієнт загальної рентабельності виробничих активів зменшилась на 0,33 пункти. Це сталося в результаті дії таких факторів:

1) підвищення далі прибутку на 1 грн. реалізованої продукції привело до зростання рівня рентабельності виробничих активів;

2) зменшення фондовіддачі основних виробничих активів привело до зменшення рівня рентабельності;

3) зменшення коефіцієнта обертання матеріальних оборотних коштів веде до зменшення рівня рентабельності.

Аналіз рентабельності вкладень.

В практиці використовуються показники рентабельності вкладень:

- усіх коштів

- функціонуючих коштів;

- власних коштів;

- в акції інших підприємств.

Рентабельність фінансових вкладів показує який розмір доходів отримала кожна гривня вклад в акції, обсяг інших підприємств та вид дольової участі діяльності інших організацій.

Таблиця

Розрахунки показників рентабельності вкладень

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення
å %
1. Прибуток звітного року +820 +8,77
2. Чистий прибуток +530 +8,72
3. Прибуток від операційної діяльності +630 +7,38
4. Доходи від цінних паперів +160 +31,37
5. Середньорічна сума усіх засобів +5410 +11,35
6. Середньорічна сума власних коштів +1960 +5,13
7. Середньорічна сума фінансових вкладень +600 +30,0
8. Середньорічна сума незавершеного будівництва +350 +38,89
9. Середньорічна сума функціонуючих засобів (5-7-8) +4460 +9,94
10 Рентабельність усіх засобів (%) а) Кр1 =5:6 б) Кр2 = 2 :5 в) К р3 = 3:5 19,58 12,73 17,88 19,13 12,43 17,25 -0,45 -0,3 -0,63
11. Рентабельність власних коштів а) Кр4 =1:6 б) К р5 = 2 : 6 в) Кр6 = 3 : 6 24,48 15,92 22,36 25,32 16,46 22,83 +0,84 +0,54 +0,47
12.Рентабельність функціонуючих засобів (%) К р7 = 3 : 9 19,04 18,59 -0,45
13.Рентабельність фінансових вкладень(%) Кр8 = 4 : 7 25,5 25,77 +0,27

Дані таблиці показують, що показники рентабельності знизилися по загальній сумі прибутку на 0,45, по прибутку від операційної діяльності на 0,63 пункти. Це пов’язано з тим, що темп приросту усіх коштів підприємства (11,33%) та функціонуючих в тому числі 9,94%. Вище за темпи приросту загальної суми прибутку 8,77 % та прибутку від операційної діяльності 7,38 %. При цьому темпи росту засобів підприємства вище на 6,2 пункти приросту власних коштів, тобто на підприємстві збільшилась частка залучених коштів.

Рентабельність власних коштів підприємства підвищилась у порівнянні з минулим роком в найбільшій мірі на 0,84 пункти по рентабельності, яка розраховується по загальній сумі. Це пов’язано з випереджаючими темпами приросту усього прибутку + 8,77 %.

Факторний аналіз рентабельності усіх вкладень:

Чистий прибуток отриманий з 1 гривні вкладень склав за минулий рук 12,37 %, за звітній рік 12,43 %, тобто рентабельність вкладень зменшився на 0,3 пункти. На зміну рівня рентабельності вкладень впливають 2 фактори:

- зміна рентабельності реалізації продукції;

- обертання активів;

Взаємозв’язок ціх факторів відображається формулою:

Кр2 = Рч = Рч· О

`В О `В

Рч - чистий прибуток;

В`- середня величина активів підприємства

О - обсяг реалізації

Використання методу абсолютних різниць можна визначити ступінь впливу факторів на рівень рентабельності вкладень.

Дані для розрахунку факторів рентабельності вкладень

Показники Позна- чення На початок року На кінець року Відхилення
рч + 530
О - 3610
+5410
Рентабель-ність реаліза- ції продукції, в % К0 10,52 12,20 +1,68
Обертання усіх коштів Об 1,21 1,02 - 0,19
Рентабель- ність вкладень,у % р2К 12,73 12,42 - 0,3

Зниження рентабельності на 0,3 пов’язана з впливом факторів:

1) зростання чистого прибутку на гривню реалізованої продукції призвело до зростання рентабельності підприємства на 2 пункти

Кр2 = (К10 – К00) х Ооб0 = + 1,68 х 1,21 = 2,0

2) уповільнення обертання усіх коштів підприємства привело до зниження рівня рентабельності підприємства на 2,3 пункти

Кр2 = (Ооб1 – Ооб0) х К10 = - 0,19 х 1,22 = - 2,3

å = - 0,3

Факторний аналіз рентабельності власних коштів (капіталу) – Кр5

На рівень рентабельності власних вкладень впливають:

- дохідність реалізованої продукції

- ресурсовіддача, фондовіддача

- структура авансованого капіталу

Взаємозв’язок рівня рентабельності власних коштів з цими факторами можна визначити за допомогою формули Дюпона:

Кр2 = Р х 100 х Ор х `В

Ор `В `Ис

Ис - величина власних коштів підприємства

Кр5 = К0 х f х Кф3

К0 рентабельність реалізації продукції

f - фондовіддача

Кфз - коефіцієнт фінансової залежності, який характеризує структуру коштів підприємства

Використовуючи метод різниць абсолютної величини можна визначити ступінь впливу факторів на рівень рентабельності власного капіталу підприємства.

Показники Позначення На початок року На кінець року Відхилення
Рч + 530
О - 3610
+5410
`Ис +1960
1 : 2 · 100 К0 10,519 12,20 +1,68
2 : 3 F 1,21 1,019 = 0,19
3 : 4 Кфз 1,250 1,324 +0,074
1 : 4 · 100 Кр5 15,915 16,459 +0,544

Таким чином, рентабельність власного капіталу збільшилась у звітному році на 0,544 і склала 16,459 %, тобто було отримано 16, 459 коп. чистого прибутку з 1 грн. власного капіталу. Це сталося в результаті впливу факторів:

1) зростання чистого прибутку на 1 грн. Реалізованої продукції привело до підвищення рентабельності власних коштів підприємства на 2,530 пункти.

Кр5 = DК0 · f · Кф3 = + 1,679 х 1,120 х 1,250 = + 2,539

2) зниження ресурсовіддачі (фондовіддачі) привело до зниження рентабельності власних коштів підприємства на 2,912 пункти.

Кр5 = DfК10 · К0фз = - 0,191 х 12,198 х 1,250 =

= - 2,912

3) збільшення коефіцієнта фінансової залежності привело до зростання рентабельності власних коштів підприємства на 0,919 пункти

Кр5 = DКфз · К10 · f1 = + 0,074 х 12,198 х 1,019 = + 0,919

Тема №8. Аналіз і управлення кредитоспроможністю підприємства

Під кредитоспроможністю підприємства розуміють – наявність у нього фінансових можливостей одержання кредиту та повернення його в зазначений термін.

Кредитоспроможністю позичальника характеризує його акуратність при розрахунках по раніш отриманим кредитам, поточним фінансовим станом і спроможністю при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел. Перш ніж надати кредит банк визначає ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, та розмір кредиту, який може бути наданий.

Аналіз умов кредитування передбачає вивчення:

1. Солідності позичальника, яка характеризується своєчасністю розрахунків по раніш одержаним кредитам, якістю наданих звітів, відповідальністю та компетентністю керівництва.

2. Спроможність позичальника виробляти конкурентно спроможну продукцію.

3. Доходів. При цьому оцінюють прибуток, який отримує банк при кредитуванні конкретних витрат позичальника в порівнянні з середньою доходністю банка.

4. Мета використання ресурсів.

5. Сума кредиту – цей аналіз робиться з проведенням позичальником заходів ліквідності балансу та співвідношення між власними та позиковими коштами.

6. Погашення кредиту - здійснюється шляхом аналізу наданих гарантій та використання застави.

7. Забезпечення кредиту. При цьому аналізі кредитоспроможності використовують цілий ряд показників.

Найбільш суттєвим є два показника:


4950751221885415.html
4950811878763435.html
    PR.RU™