Два типи діаграм в IDEF3

Призначення діаграм IDEF3

Методологія опису процесів бізнесу IDEF3

IDEF3 є стандартом документування технологічних процесів, що відбуваються на підприємстві, і надає інструментарій для наочного дослідження та моделювання їх сценаріїв. Сценарієм (Scenario) називають опис послідовності змін властивостей об'єкта, в рамках даного процесу (наприклад, опис послідовності етапів обробки деталі в цеху і зміна її властивостей після проходження кожного етапу). Виконання кожного сценарію супроводжується відповідним документообігом, який складається з двох основних потоків: документів, що визначають структуру і послідовність процесу (технологічних вказівок, описів стандартів тощо), та документів, що відображають хід його виконання (результатів тестів і експертиз, звітів про брак і т.д.). Для ефективного управління будь-яким процесом, необхідно мати детальне уявлення про його сценарії і структуру супутнього документообігу. Засоби документування і моделювання IDEF3 дозволяють виконувати такі завдання:

• Документувати наявні дані про технологію процесу, виявлені, наприклад, в процесі опитування компетентних співробітників, відповідальних за організацію даного процесу.

• Визначати і аналізувати точки впливу потоків супутнього документообігу на сценарій технологічних процесів.

• Визначати ситуації, в яких прийняття рішення, що впливає на життєвий цикл процесу, наприклад зміна конструктивних, технологічних чи експлуатаційних властивостей кінцевого продукту.

• Сприяти прийняттю оптимальних рішень при реорганізації технологічних процесів.

• Розробляти імітаційні моделі технологічних процесів, за принципом "Що буде, якщо ..."

Існують два типи діаграм в стандарті IDEF3, що представляють опис одного і того ж сценарію технологічного процесу в різних ракурсах. Діаграми, що відносяться до першого типу, називаються Діаграмами Опису Послідовності Етапів Процесу (Process Flow Description Diagrams – PFDD),а до другого- Діаграмами Станів Об'єкту в процесу його Трансформації (Object State Transition Network, OSTN). Припустимо, потрібно описати процес фарбування деталі у виробничому цеху на підприємстві. За допомогою діаграм PFDDдокументується послідовність і опис стадій обробки деталі в рамках досліджуваного технологічного. Діаграми OSTN використовуються для ілюстрації трансформацій деталі, які відбуваються на кожній стадії обробки.На наступному прикладі, опишемо, як графічні засоби IDEF3 дозволяють документувати вищевказаний виробничий процес фарбування деталі. У цілому, цей процес складається безпосередньо з самого фарбування, що виконується на спеціальному обладнанні, і етапу контролю її якості, який визначає, чи потрібно деталь зафарбувати заново (у разі невідповідності стандартам і виявлення браку) або відправити її у подальшу обробку (процесу (рис 3.1).

Рисунок 3.1. Приклад IDEF3-діаграми (PFDD діаграми)

Таким чином, IDEF3 — спосіб опису процесів, основною метою якого є забезпечення структурованого методу, використовуючи який експерт в наочній області може описати стан речей як впорядковану послідовність подій з одночасним описом об'єктів, що мають безпосереднє відношення до процесу.

Технологія IDEF3 добре пристосована для збору даних, потрібних для проведення структурного аналізу системи. На відміну від більшості технологій моделювання процесів бізнесу IDEF3 не має жорстких синтаксичних або семантичних обмежень, що роблять незручним опис неповних або нецілісних систем. Крім того, автор моделі (системний аналітик) позбавлений від необхідності змішувати свої власні припущення про функціонування системи з експертними твердженнями в цілях заповнення пропусків в описі наочної області. На рис. 3.2 зображений інший приклад опису процесу з використанням методології IDEF3.

Рис. 3.2. Опис процесу в методології IDEF3

Технологія IDEF3 також може бути використана як метод проектування процесів бізнесу. IDEF3-моделювання органічно доповнює традиційне моделювання з використанням стандарту IDEF0. В даний час воно набуває всього більшого поширення як цілком життєздатний шлях побудови моделей проектованих систем для подальшого аналізу імітаційними методами. Імітаційне тестування часто використовують для оцінки експлуатаційних якостей системи, що розробляється, детальніше методи імітаційного аналізу будуть розглянуті пізніше.


4950227875746229.html
4950322171192147.html
    PR.RU™